FAQ

Quina és la diferència entre persona refugiada, migrant i sol·licitant d’asil?

Segons la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats (1951), el terme refugiat s’aplica a tota persona que té “temors fundats de ser perseguit per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es troba fora del seu país d’origen i no pot o no vol, a causa d’aquests temors, acollir-se a la protecció del seu país”. Les persones sol·licitants d’asil són aquelles que sol·liciten el reconeixement de refugiat (o similar), però el cas de les quals encara no ha estat avaluat de forma definitiva. No tots els sol·licitants d’asil són reconeguts com a persones refugiades, però tots els refugiats han estat sol·licitants d’asil. En la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja entenem per migrant qui abandona el seu lloc de residència habitual per traslladar-se a un altre lloc del seu país o de l’estranger per cercar oportunitats o perspectives millors o més segures. La migració pot ser voluntària o forçosa però gairebé sempre és una combinació de decisions i limitacions que porten a la intenció de viure fora durant un llarg temps. Els refugiats són una tipologia de migrant, que constitueixen una categoria especial segons el dret internacional. El que es coneix normalment com a migrant és la persona que deixa el seu país d’origen per motivacions d’ordre socioeconòmic. La situació administrativa de les persones sol·licitants d'asil és molt diferent de la d'altres persones immigrants que arriben al nostre país, cosa que condiciona enormement el seu procés d'integració. En formalitzar la seva sol·licitud de protecció internacional (asil), al sol·licitant se li concedeix la permanència legal a Espanya, fins que aquesta sol·licitud sigui resolta. Als sis mesos d'aquesta concessió, se li atorga permís de treball. Si la sol·licitud fos resolta positivament, es concediria la residència. Si no, quedaria en situació administrativa irregular, tret que pogués regularitzar-la per algun supòsit de la denominada Llei d’estrangeria.

Estan arribant persones refugiades a l’Estat espanyol, o encara no han arribat per raons polítiques?

L’Estat espanyol s’ha compromès a acollir més de 10.000 persones refugiades entre 2016 i 2017 en el marc de la Unió Europea. Segons dades del Ministeri de l’Interior, fins el passat 30 de juny, havien arribat a l’Estat espanyol 305 persones refugiades procedents dels plans extraordinaris de la UE. Des de la Creu Roja, s’ha demanat tant a les autoritats europees com espanyoles que accelerin el màxim l’arribada de persones refugiades als països d’acollida. A banda dels plans extraordinaris de la Unió Europea, segueixen arribant persones refugiades al nostre país per les vies ordinàries per frontera, tant a través dels diferents aeroports com pels Centres d’Estada Temporal d’Immigrants (CETIS) de Ceuta i Melilla. Principalment per l’augment del flux d’arribades per les vies ordinàries, s’ha multiplicat el nombre de persones refugiades ateses per la Creu Roja els últims anys. Si el 2014, la Creu Roja a Catalunya va atendre 503 persones refugiades, el 2015 aquesta xifra va arribar a 975 i, el 2016, continua a l’alça.

A Catalunya, quines accions fa la Creu Roja per donar suport a la població refugiada?

La Creu Roja gestiona un programa estatal per facilitar l’acollida i la integració de la població refugiada, que consta de diverses fases. En primer lloc, està la fase d’acollida (de 6 mesos de durada), durant la qual les persones refugiades poden accedir a centres d’acollida residencial, on poden cobrir les seves necessitats bàsiques i ja comencen a rebre suport individualitzat per preparar el seu posterior itinerari d’integració. En segon lloc, està la fase d’integració (6 mesos), en què es promou l’autonomia i la independència de les persones refugiades i la seva inclusió social en diferents punts del territori. En tercer lloc, durant la fase d’autonomia (6 mesos més), es dóna un suport puntual i ajudes econòmiques esporàdiques a les persones refugiades, que ja es troben en la fase final del programa. En quart lloc, en els casos més vulnerables en què sigui necessari, existeix una fase de pròrroga de 6 mesos més. A més de gestionar aquest programa, la Creu Roja desenvolupa altres serveis per a la població refugiada, per exemple un programa per facilitar les seves oportunitats laborals: el programa Ariadna. També dóna assessorament i suport integral (assessorament legal, suport social, psicològic...) des de serveis com el SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats) de l’Ajuntament de Barcelona o el Servei de Refugiats de la Creu Roja a Girona.

La Creu Roja està salvant vides al mar Egeu?

La Creu Roja i la Mitja Lluna Roja està atenent les necessitats de persones refugiades i migrants en 28 països del continent europeu a través de la distribució d’aliments i articles d’emergència, accés a l’aigua potable, salut, refugi, serveis de traducció i restabliment del contacte familiar. En emergències tant complexes és necessari desenvolupar moltíssimes tasques per atendre les necessitats de les persones i les diferents organitzacions assumeixen diferents tasques. En el cas de Grècia, l’activitat de salvament marítim en aigües gregues la porta a terme el servei de guardacostes grec. La Creu Roja Hel·lènica se centra en d’altres accions igualment vitals per preservar la vida i la dignitat de les persones que arriben a les costes gregues fugint dels conflictes als seus països. La Creu Roja Espanyola dóna suport i reforça els serveis de la Creu Roja Hel·lènica, en concret amb l’assistència sanitària a les persones migrants i refugiades que arriben a les Illes de Samos i Chios (Grècia) i a la regió d’Atenes (actualment a Ritsona i Skaramangas). A més a més, continua realitzant activitats de suport psicosocial en què treballa fonamentalment amb nens i nenes i es difon informació clau entre la població que arriba a la zona.

Quantes persones refugiades han arribat a Europa i quantes han estat acollides en algun país de la UE?

Europa acull la seva major crisis migratòria des de la II Guerra Mundial. Durant el 2015, van arribar més d’1 milió de persones refugiades a les costes europees i milers d’elles han mort durant el seu trajecte pel Mediterrani. Si voleu consultar les dades actualitzades sobre aquest tema, ho podeu fer al web de l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR). La Unió Europea s’ha compromès a acollir i distribuir entre diferents països de la UE prop de 160.000 persones refugiades en dos anys, de les quals 10.772 corresponen a l’Estat espanyol. Però, de la mateixa manera que passa en el cas de l’Estat espanyol, el ritme d’entrades encara és massa lent per assolir aquest objectiu en dos anys. Per això, la Creu Roja ha demanat tant a les instàncies europees com espanyoles que accelerin l’acollida de refugiats als diferents països de la UE.

Què pensa la Creu Roja sobre l’acord entre la UE i Turquia?

El Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja continua insistint que és imprescindible i urgent un acord conjunt i solidari de tots els països de la UE per acollir totes les persones refugiades que han arribat al nostre continent i garantir-los un entorn segur i tota l'ajuda humanitària que mereixen perquè puguin refer les seves vides. El recent acord a què han arribat la Unió Europea i Turquia per a la gestió dels fluxos de refugiats ens suscita, més enllà dels dubtes sobre la legalitat d'algunes de les mesures proposades ja manifestada per diversos organismes internacionals, una profunda inquietud pel que fa a l'impacte en l'efectiva protecció de les persones. Creiem que l'èxit de la cooperació entre Turquia i la UE ha de ser mesurat en termes qualitatius: que els drets dels migrants siguin respectats i satisfetes les seves necessitats humanitàries, i no quantitatius: que baixi el nombre de persones que creuen el mar Egeu. El tancament de fronteres, i les mesures posades en marxa per intentar evitar l'arribada per mar des de Turquia a Grècia, no estan tenint en compte les creixents necessitats humanitàries existents. S’ha de garantir el retorn de manera segura i amb dignitat, en ple compliment dels drets fonamentals. No ha de ser retornats a països on no estaran adequadament protegits o on tinguin por patir persecució. Els procediments de retorn i readmissió no haurien d’impedir l’examen adequat de les situacions individuals. A més, urgeix crear més vies d’accés segures i legals a Europa, mitjançant el reassentament dels migrants, el procés de la reunificació familiar i l’expedició de visats humanitaris. Aquests serien mètodes que podrien ajudar a resoldre el problema de manera més efectiva.

La Creu Roja està present a Síria? Quina és la situació al país?

Sí, el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja està present a Síria. La Mitja Lluna Roja Àrab Síria (MLRAS), amb el suport de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (FICRMLR), està distribuint ajuda humanitària a persones afectades pel conflicte (aliments, aigua, sanejament, serveis de salut i suport psicosocial, des de l’inici del conflicte...). Després de cinc anys de conflicte, la situació del país és d’extrema gravetat. Més de 13 milions de persones necessiten ajuda humanitària per sobreviure, de les quals 5 milions són infants. Més de 4 milions de persones han fugit de Síria i 9 milions més s’han desplaçat per dins del país. 250.000 persones han mort, cosa que equival a 130 persones al dia durant 5 anys i 100.000 han desaparegut. Tot i les greus necessitats socials i sanitàries del país, la majoria d’hospitals del país no funcionen. També cal recordar que 48 membres del personal i voluntariat de la Mitja Lluna Roja Àrab Síria, així com 7 de la Mitja Lluna Roja Palestina, han mort duent a terme la seva tasca humanitària. Per això, el Moviment Internacional de la Creu Roja ha reiterat en nombroses ocasions que cal respectar la tasca del personal humanitari en zones de conflicte.

Què opineu sobre la proposta d’allotjar persones refugiades en domicilis de particulars?

Valorem molt positivament totes les propostes de posar en marxa activitats que promoguin la solidaritat en l'acollida i integració d'aquestes persones. Intentarem aprofitar tots els possibles oferiments que se'ns facin, tant des d’administracions públiques o privades com de particulars, de locals, pisos o altres recursos que puguin afavorir i donar suport a la nostra intervenció. Quant als oferiments de persones particulars tant per acollir en els seus domicilis a persones refugiades com per donar-los suport en el seu procés d'integració, la nostra postura és la d'agrair la seva solidaritat i prendre nota de les seves dades. Per ara, només estem atenent les persones arribades a les nostres fronteres, per a les quals ja comptem amb els recursos necessaris. Una vegada que es materialitzi l'arribada de més persones i coneguem les seves necessitats i sapiguem els recursos disponibles, ens posarem en contacte amb ells per concretar la seva col·laboració. Aquesta col·laboració l’orientem fonamentalment cap al seu procés d'integració (coneixement de l'entorn, de l'idioma, acompanyament, formació, ocupació...) més que cap a l'allotjament a casa seva, que esperem es cobrirà a través d'altres mitjans. Creiem que sense un estudi rigorós i la realització de tots els passos previs per a poder garantir la idoneïtat de les famílies d'acollida i sense un coneixement en profunditat de les famílies refugiades, no podríem canalitzar aquests allotjaments. Però entenem que hi haurà moltes altres possibilitats de col·laboració molt beneficioses per a la integració de les famílies.

Què hauria de fer per ajudar la població refugiada com a cooperant de la Creu Roja?

Per actuar davant de situacions d’emergència, el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja compta amb diferents ERU (Unitats de Resposta en Emergència, en les seves sigles en anglès), especialitzades en diferents temàtiques: aigua i sanejament, sanejament massiu, distribució de productes bàsiques, cures bàsiques de salut, logística, telecomunicacions... Per a més informació, podeu consultar el web de les ERU de la Creu Roja Espanyola. Per a qualsevol dubte, també podeu trucar al telèfon 93 300 65 65 (Creu Roja Catalunya).

I des de Catalunya, què puc fer per col·laborar amb l’atenció a la població refugiada?

Hi ha diferents maneres de col·laborar amb la tasca de la Creu Roja amb la població refugiada. Una d’elles és fer una donació econòmica per finançar la tasca humanitària de la Creu Roja, ja sigui per a les accions de cooperació internacional o per als serveis d’acollida i integració a casa nostra. També es pot donar suport a la població refugiada com a voluntari o voluntària de l’entitat, fent tasques d’acompanyament i d’atenció personalitzada. La Creu Roja s'encarrega de proporcionar al voluntariat la formació necessària per poder participar en aquests programes, a més de donar-li el suport que calgui mitjançant el seu equip tècnic. Per a qualsevol dubte relatiu a la teva donació pots posar-te en contacte amb la Creu Roja al 902 22 22 92.